مبانی فقهی اعتبار مماثلت عددی جانی و مجنی علیه با تاکید بر عدالت کیفری و سیاست کشور جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده علوم انسانی ، واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،همدان، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،دانشکده علوم انسانی ،واحدهمدان،دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان،ایران

3 استادیار گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی ،واحدهمدان،دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان،ایران

10.30510/psi.2022.292991.1919

چکیده

با توجه به حرمت خون مسلمانان در جامعۀ اسلامی و همچنین وجود انکار ناپذیر قانون قصاص در اسلام که در منابع اسلامی به آن تاکید شده با توجه به حرمت خون مسلمانان در جامعۀ اسلامی و همچنین وجود انکار ناپذیر قانون قصاص در اسلام که در منابع اسلامی به آن تاکید شده و از طرف دیگر لزوم رعایت عدالت در احکام اسلامی،که همگی دلالت بر لزوم و وجوب دارد؛ ولی اختلاف حادث شده میان فقها در حکم جواز یا عدم جواز قصاص جمع در برابر جنایت بر فرد و کشف ارتباط حکم این مسأله با عدالت کیفری در اسلام موضوع مهم و ضروری به نظر می رسد که جای تحقیق و بررسی فراوانی داشته و نیازمند توجه فراوان برای جلوگیری از حدوث هرگونه بی عدالتی میباشد.لذا در این رساله به صورت توصیفی – تحلیلی، تحقیقی در زمینۀ بررسی میزان سازگاری حکم جواز یا عدم جواز قصاص جمع در برابر فرد یا عدالت کیفری در اسلام صورت می گیرد.

کلیدواژه‌ها