بررسی اثر رویکرد خرابکارانه حوزه تحقیق و توسعه با بهره گیری از سامانه بازی‌گونگی جهت توانمندسازی مدیریت دانش کارکنان (مطالعه موردی: گروه صنعتی ایران‌خودرو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

10.30510/psi.2022.290871.1827

چکیده

پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌هایی با رویکرد تحقیق و وتوسعه، با توجه به کارشناسان خبره، باهوش و تحصیلکرده با موانع متعددی مواجه می‌گردد. یکی از راهکارها و ابزارها می‌تواند سامانه بازی‌گونگی برای استخراج دانش کارکنان مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به رویکردهای متنوع کارکنان در سامانه بازیگونگی، رویکرد خرابکارانه جهت بررسی میزان اثربخشی آن در انتقال دانش کارکنان فعال در حوزه تحقیق و توسعه (با در نظر گرفتن شرایط محیطی، سازمانی و خانوادگی)، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش با تهیه پرسش نامه علمی و توزیع آن میان کارشناسان فعال در حوزه تحقیق و توسعه گروه صنعتی ایران خودرو در (ایران‌خودرو: NPD ، ایران‌خودرو دیزل، ایپکو، تام و ساپکو)، ارتباط بین مولفه‌ خرابکارانه سامانه بازی‌گونگی جهت استخراج دانش ضمنی در فرآیند مدیریت دانش و توانمندسازی‌ کارکنان حوزه تحقیق و توسعه در بعدهای سازمانی، محیطی و سازمانی بررسی و ارزیابی شدند. بر اساس نتایج مرحله اول، با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت تعیین استفاده از آزمون ناپارامتریک و پارامتریک مشخص شد. سپس در نرم افزار SPSS آزمون همبستگی بررسی شد که نتایج نشان داد که در بخش دیزل رویکرد خرابکارانه سامانه بازی‌گونگی تنها بر بعد محیطی تاثیرگذار است. در بخش ایران‌خودرو سواری رویکرد خرابکارانه بازی‌گونگی بر هر سه بعد سازمانی، محیطی و خانوادگی، در بخش شرکت ایپکو رویکرد خرابکارانه سامانه بازی‌گونگی تنها بر بعد محیطی، در بخش ساپکو اکثر رویکرد خرابکارانه سامانه بازی‌گونگی بر ابعاد سازمانی و محیطی، در بخش شرکت تام اکثر مولفه‌های مدیریت دانش بر ابعاد سازمانی و خانوادگی تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها