ارائه الگوی تاب آوری سازمانی در شبکه بانکداری در شرایط تحریم (مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بانک صادرات

2 گروه مدیریت، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

3 دانشگاه آزاد

10.30510/psi.2022.291643.1858

چکیده

این مطالعه با هدف ارائه الگوی تاب آوری سازمانی در شبکه بانکداری در شرایط تحریم (مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات) انجام شده است. روش این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر داده‌ها کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع داده بنیاد است. جامعه آماری این مطالعه در بخش کیفی شامل کلیه صاحب نظران و خبرگان و مدیران سازمان بانک های توسعه صادرات در سال 1399 است. روش نمونه‌گیری از جامعه مزبور به صورت هدفمند و از نوع گلوله برفی بود که بر اساس این نوع روش نمونه گیری تعداد 21 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین جامعه این مطالعه در بخش کمی کلیه کارکنان بانک های توسعه صادرات شهر کرمانشاه در سال 1399 بوده که از میان آنها بر اساس فرمول کوکران تعداد 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه از روش داده بنیاد و همچنین نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج این مطالعه ارائه الگوی تاب آوری سازمانی در شبکه بانکداری در شرایط تحریم بوده است که نتایج نشان داد، عوامل مؤثر بر الگوی تاب آوری سازمانی شامل: 1-عوامل علی (گسترش ارتباطات، اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی قوانین و توانمند سازی مدیریت)، 2-راهبردهای تعاملی (برنامه ریزی سازمانی، گسترش کیفیت خدمات و استراتژی مؤثر سازمانی)، 3- شرایط مداخله گر (حمایت دولت و تنظیم سیاست های پولی و مالی)

کلیدواژه‌ها