شناسایی و واکاوی مولفه های فضیلت سازمانی براساس آموزه های ایرانی و اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد کازرون

10.30510/psi.2022.292490.1897

چکیده

هدف این تحقیق، شناسایی و واکاوی مولفه های فضیلت سازمانی براساس آموزه های ایرانی و اسلامی است. روش این مطالعه به لحاظ اجرا ترکیبی بود، از روش تحقیق تحلیل مضمون بهره گرفته شد. در بخش کمی نیز از روش پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل اساتید دانشگاه ها و متخصص و مطلع در زمینه علوم انسانی و اسلامی، اساتید حوزه علمیه و علوم اسلامی، صاحبنظران و خبرگان استان فارس بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند (با حداکثر اختلاف) نمونه ها انتخاب شدند. پس از مصاحبه با 30 نفر، اطلاعات به حد اشباع نظری رسید. در بخش کمی نیز، کلیه اساتید و صاحبنظرانی که نسبت به موضوع تحقیق اطلاعات داشتند با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس به تعداد 135 نفر انتخاب شد. جهت تایید و افزایش روایی در بخش کیفی، از روش های مثلث سازی، توصیف زیاد و انبوه ، یادداشت برداری در طول مصاحبه ها، مرور و بررسی مجدد اطلاعات توسط همکاران تحقیق استفاده گردید. تأیید پایایی و روایی ابزار تحقیق در بخش کمی نیز از شاخص های روایی ظاهری و روایی محتوایی بهره گرفته شد. میزان پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه گردید. به منظور اعتبارسنجی مدل جامع فضیلت سازمانی ایرانی- اسلامی، از مدل‌سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. در قالب این رهیافت، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر انجام گرفت. نتایج نشان داد که مولفه های فضیلت سازمانی ایرانی اسلامی روابط بین فردی، ویژگی های شخصیتی، مدیریت و رهبری و فرهنگ سازمانی می باشند.

کلیدواژه‌ها