ارائه مدل برنامه‌ریزی ریاضی تصادفی برای بانکداری جامع با تأکید بر توانمندسازی و مهارت کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین،

10.30510/psi.2022.291297.1845

چکیده

امروزه، صنایع به‌ویژه صنعت بانکداری، با محیط بسیار پیچیده‌تری نسبت به قبل روبه‌رو می‌باشند و برای کسب مزیت رقابتی، ناگزیرند به تغییری متناسب با تغییرات محیط تن دهند. مدل بانکداری جامع، یکی از مهم‌ترین رویکردهای نوین بانکداری در بسیاری از بانک‌های تراز اول جهانی پیاده‌سازی شده. پژوهش با ارائه مدل بانکداری جامع به گسترش نقش بانکداری در صنعت بانکداری کشورمان پرداخته.جامعه آماری سیستم بانکی کشور می‌باشد که مطالعات کتابخانه‌ای انجام و در ادامه با روش تحقیق کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا اجزای مدل شناسایی گردید و در تحقیق کمی با استفاده از 26 خبره صنعت بانکداری کشور و به‌کارگیری تکنیک‌های BWM، گراف فازی، دیمتل فازی، سناریونویسی و ... روابط اجزا تعیین و ساختار نهایی مدل ارائه گردید. بانکداری جامع در سه سطح عملیاتی پائین، متوسط و بالا مشخص گردید که با استفاده از روش گراف فازی جهت شروع مراحل دیمتیل فازی در اختیار خبرگان قرار گرفت. سپس از روش هیبریدی دیمتیل فازی و گراف فازی، روابط عوامل 11 گانه در بانکداری جامع نسبت به هم مشخص گردید و در مرحله بعدی ضرایب حاصل از گراف فازی در اختیار خبرگان قرار گرفت و مراحل ساختاردهی به عوامل توسط دیمتیل فازی انجام پذیرفت. عوامل توانایی کارکنان در تصمیم‌گیری پذیرش مسئولیت در اجرای تصمیم از سوی کارکنان دسترسی به ابزارهای مرتبط با تصمیم‌گیری و اجرا و کنترل مبتنی بر بازخورد نسبت به هم تأثیرپذیری بالایی داشتند، و عوامل پاداش آموزش مشارکت‌پذیری نسبت به هم و نسبت به دودسته قبل وابستگی بیشتری داشتند.

کلیدواژه‌ها