بررسی نقش احکام ثانویه در تفسیر عقود و قراردادها درمان در آموزه های قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی ، رامهرمز، ایران

2 استادیار ، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی ، واحد رامهرمز،دانشگاه آزاد اسلامی ،رامهرمز ، ایران

10.30510/psi.2022.291527.1849

چکیده

باتوجه به اینکه اگر قراردادی درمان دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد، طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند، ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته، به کمک آن به حل اختلاف بپردازد. پژوهش حاضر ضمن بررسی نقش احکام ثانویه درتفسیر عقود و قراردادها در آموزه های قرآنی، به ابزارهای تفسیر قرارداد، عوامل داخلی وعوامل خارجی قرارداد که همگی این ابزارها برای رفع ابهام از اراده و تکمیل نواقص قرارداد به کار می روند می پردازد و درآخر اصول لفظی، اصول عملیه واصول حقوقی تفسیر قراردادها مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در تفسیر عقود و قراردادها می بایست به قرائن موجود در قرارداد، طبیعت قراردادی، قصد طرفین معامله، عرف و عادت، حسن نیت و اطمینان توجه کرد و بر اساس اصول حقوقی، طرفین در انعقاد و اجرای قرارداد حسن نیت داشته باشند و در نهایت این که تفسیر باید به صحت قرارداد بیانجامد نه بطلان آن.

کلیدواژه‌ها