شیوه های اسلامی دریافت سپرده و اعطای تسهیلات بدون ربا از دیدگاه امامیه و حقوق موضوعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی آزاد قم

2 استاد راهنما: استادیار دانشکده فقه و مبانی حقوق اسلام.دانشگاه ازاد قم. ایران

3 استادیار دانشکده فقه و مبانی حقوق اسلام.دانشگاه ازاد قم. ایران

10.30510/psi.2022.290639.1819

چکیده

طرحها و الگوها و نمونه هامتفاوتی از طرف اندیشمندان مطرح شده است برای نمونه در طرحی که اندیشمندان اسلامی در بانکهای بدون ربای ایران ارائه کرده اند سپرده ها به سه دسته تقسیم می شوند که دو دسته (جاری و پس انداز) ماهیت قرض دارند و بهره ای در مقابل آنها پرداخت نمی شود و تنها در سپرده های ثابت، بانک از جانب سپرده گذار وکیل می شود که مبلغ سپرده را در یکی از عقود اسلامی به کار برد و پس از کسر حق الوکاله سهم سود سپرده گذار را به او پرداخت نماید. این طرح با کاستی هایی مواجه است که می توان بر اساس ظرفیت های عقود اسلامی با طراحی سپرده های جدیدی چون سپرده پس انداز و سرمایه گذاری با سود قطعی و سپرده سرمایه گذاری با سود متغیر این کاستی ها را جبران کرد البته عقود شرعی که برای استفاده از سپرده ها و دیگر منابع بانکی طراحی شده هرکدام دارای خصوصیاتی است که برخی دارای محدودیت است و برخی محدودیت ندارند.

کلیدواژه‌ها