طراحی الگوی اقتضائی تحلیل مسیر چند گانه تأثیر اجرای حسابرسی عملکرد بر بهبود مسئولیت پاسخگویی سیاسی دستگاههای اجرایی (مورد مطالعه در دیوان محاسبات کشور ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد گچساران

2 حسابرسی

3 دانشیار

10.30510/psi.2022.290033.1799

چکیده

هدف تحقیق حاضر بعنوان بخشی از رساله دکتری رشته حسابداری، طراحی الگوی اقتضائی تحلیل مسیر چند گانه تاثیر اجرای حسابرسی عملکرد به عنوان رویکردی علمی، کارآمد (درون گرا)، نتیجه گرا و دارای بازخورد (برون داد) در نظارت، بر بهبود مسئولیت پاسخگویی سیاسی دستگاههای اجرایی (مورد مطالعه در دیوان محاسبات کشور ایران) می باشد. روش تحقیق، قیاسی- استقرایی و از نوع پژوهش همبستگی و از نظر روش استنتاج، توصیفى – تحلیلى و از لحاظ طرح پژوهش، پیمایشى و از نظر هدف پژوهش، کاربردی بوده، بدین منظور با مطالعه نشریات، مقالات و کتب تخصصی مرتبط با مسئله تحقیق و راهنمایی و مشاوره با اساتید مجرب و حسابرسان متخصص دیوان محاسبات کشور، سؤالات مبنای متغیرهای پژوهش جهت (3) فرضیه در قالب دو پرسشنامه محقق ساخته پنج گزینه ای لیکرت، تدوین که هر دو با توجه به ضریب بالای آلفای کرونباخ( 0.92 جهت حسابرسی عملکرد و 0.93 برای بهبود مسئولیت پاسخگویی سیاسی)، از قابلیت روایی محتوایی و پایایی بالائی برخوردار بوده اند، تهیه و پس از تائید در کمیته تدوین استانداردها و دستورالعمل های حسابرسی دولتی دیوان محاسبات کشور و در بازه زمانی بهار 1396 لغایت بهار 1399، در بین نمونه آماری تحقیق که با استفاده از فرمول کوکران(357) نفر و شامل مدیران، حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات کشور و استانها بوده، توزیع و گردآوری گردید. سپس برای تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی فرضیه ها از آزمون های نرمالیته کولموگروف اسمیرنوف، ناپارامتری (ضریب همبستگی پیرسون)، تحلیل رگرسیون چند متغیره و معادلات تحلیل مسیر در محیط spssاستفاده شد.

کلیدواژه‌ها