هنجارهای زیستی-فرهنگی جامعه ی ایرانی در آثار سعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

3 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.343177.3478

چکیده

فرهنگ و ادب نمودهای متفاوتی دارند گاه نمودها مکتوبند همچون شعر و داستان و گاه شفاهی چون آوازها، مثل ها و ترانه ها و باورها و اعتقادات و آداب و رسوم که همان هنجارهای زیستی جامعه ای است که با این فرهنگ مرسوم می زیند و تحلیل و تحقیق این آثار محقق را در مطالعات جامعه شناسی، تاریخی و زیستی به آگاهی هایی رهنمون می سازد و او را در شناخت بهتر و بیشتر فرهنگ پیشینیان و تاثیرگذاری آنها در زندگی امروزیش یاری می نماید.
آشنایی سعدی با طبقات مختلف مردم و سخن گفتن با تأمّل و توجه به رفتار و اندیشه های مردم جامعیت آثارش را در پی داشته و آثارش از لحاظ مطالعات اجتماعی عصر او حائز اهمیت است.
چرا که او در گلستان انسان را با تمامی محاسن و معایب و تضادها و تناقض هایی که دارد به تصویر کشیده و جهان را همانگونه که هست توصیف کرده و در بوستانش جهان آرزوهای انسانیش را تصور کرده و با کمک ذوق سلیم و افکار والا و ژرف اندیشی اش اصول اخلاقی ـ اجتماعی را در کسوت روایات و حکایات گوناگون به جهانیان عرضه کرده و در حقیقت انسان را به یک زندگی معنوی مرفه دعوت نموده است.

کلیدواژه‌ها