مطالعه تطبیقی ماهیت رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و امارات متحده عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

2 دانشیارگروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.30510/psi.2022.342547.3466

چکیده

پژوهش حاضر در صدد بررسی تطبیقی ماهیت رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و امارات متحده عربی از منظر جغرافیای سیاسی است. از این رو مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در‌ این تحقیق، از روش مقایسه ای و توصیفی- تحلیلی از طریق پیگیری مواردی که در این مساله در کتابهای فقهاء و متون قانون اماراتی و ایران ذکر شده است، استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می-دهد که اولا، در بحث فقه و حقوق موضوعه می توان بیان داشت که عنصر مادی جرم قتل در قانون عبارتست از عمل قتل و در شرع با ازبین رفتن روح آدمی تطابق دارد، و رابطه علیت در قانون با ارتباط بین علت و معلولی بین عمل مجرم و شخص مقتول مطابقت دارد ، یعنی دربین آنها هیچ وسیله واسطه ای در قتل وجود ندارد که این موضوع در قوانین جزائی هر دو کشور با توجه به جنبه شریعت و فقه اسلامی بازتاب یافته است ثانیا، در راستای رکن مادی قتل عمد در حقوق دو کشور می توان نتیجه گرفت که رکن مادی جرم قتل عمدی با وجود سه عنصر محقق می شود تعدی و تعرض به حیات و زندگی قربانی، سپس مرگِ قربانی و در نهایت ارتباط سببی که اقدام تعرض و تعدی را با نتیجه‌ی این کار مرتبط می‌سازد این مسئله در حوزه رکن مادی قتل عمد در حقوق دو کشور وجود دارد ثالثا، با مقایسه نظام حقوقی ایران و امارات در خصوص رکن مادی قتل عمد می توان به این نتیجه رسید که در نظام حقوقی ایران

کلیدواژه‌ها