بررسی سیاست های اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد، واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد،واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین،ایران

10.30510/psi.2022.287850.1759

چکیده

مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول میباشدجامعه آماری پژوهش حاضر کلیه استان های کشوردر سال های 1395-1385 است این پژوهش از منظر هدف جزء پژوهش های کاربردی اسـت و از آنجا که پژوهش به بررسی ارتباط بین چند متغییر می پردازد،پژوهش از لحاظ ماهیت و روش از نوعی توصیفی همبستگی اسـت.نتایج تخمین مدل نشان داد که درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استانهای مختلـف دارد. همچنین مقدار وقفه‌دار نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه استانها تأثیر مثبت و معنی‌دار بر نرخ رشـد اقتصادی سال جاری داشـته و نیز متغیر اعتبار بانکی، میزان سرمایه گذاری، تأثیر مثبـت و معنی‌دار بر نرخ رشد اقتصـادی دارد. همچنین متغیر سرمایه‌گذاری و هزینه های دولـت تأثیر مثبت و معنی‌داری ولی نرخ تورم تأثیر معنی‌دار و منفی بر رشد اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها