< دولت های فرسوده در عراق و سوریه و شکل‌گیری داعش >

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای روابط بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 نویسنده مسئول استاد یار ، دکترای تخصصی روابط بین المللی عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

10.30510/psi.2022.290440.1814

چکیده

کشورهای عراق و سوریه با توجه به ساخت دولت در چارچوب صلاحدید قدرت‌‌های خارجی بعد از فروپاشیدن امپراطوری عثمانی شکل گرفتند.این کشورها همچنین مشکلات زیادی را در زمان امپراطوری متحمل شده اند
این دو کشور برآیند سیاست های فرانسه و انگلیس بر اساس قرارداد سایکس پیکو در منطقه خاورمیانه بوده اندند.
در بررسی تاریخی و جامعه‌شناسی دولت ما در دو کشور شاهد دولت‌سازی ناکام و به تبع آن ناتوانی قدرت‌های مطلقه، شبه اقتدارگرایی، استبداد محور در اداره کشور بر تمامی ساختارها بوده و زمینه فرسایش و فرسودگی سیاسی را پس از چند دهه برای مردم این کشور فراهم نمودند.
ناتوانی قدرت سیاسی و استفاده از زور در عراق و سوریه سبب ایجاد زمینه مناسبی برای مخالفان و بی‌ثباتی کشور فراهم تا آنکه جنگ داخلی، حضور گروه‌های غیرمحلی و مداخله بازیگران حکومتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در قالب جنگ نیابتی و مبارزه با گروه‌های جنگ مدار خشونت آفرین داعش مهیا نمودند

کلیدواژه‌ها