حمایت حقوقی و قانونی و حفاظت فیزیکی از میراث فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد واحد قشم، قشم، ایران

2 استادیار حقوق بین‌الملل خصوصی، دانشگاه آزاد واحد قشم، قشم، ایران

3 استادیار حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد واحد ورامین، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.341263.3439

چکیده

میراث فرهنگی هر کشور، یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است که به واسطة آن می‌توان تمدن، آداب و سنت، شیوه‌های تجاری و اقتصادی و نهایتاً روند تحول، سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد. هدف از این تحقیق بررسی حمایت حقوقی و قانونی و حفاظت فیزیکی از میراث فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. روش تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که در وهلة اول به‌دلایل علمی، مذهبی و فلسفی و پس ازآن به دلیل مزایای اقتصادی در صنعت توریسم، حفاظت از این آثار امری ضروری بوده و در این راستا وضع قوانین، برنامه ریزی متناسب و حرکت صحیح برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌گردد. در سطح ملی در قانون اساسی و قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مقرراتی در حفاظت از میراث فرهنگی ذکر شده است و همچنین اقداماتی در قالب تعیین حریم آثار فرهنگی، جلوگیری از حفاری و نظارت و کنترل ورود و خروج آثار فرهنگی تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها