بررسی نسبت اصل "تعهد به نتیجه" در تطبیق با اصل "تعهد به وسیله" در تحقق سلامت جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران

10.30510/psi.2022.340748.3428

چکیده

اصل جبران کامل و دقیق خسارت از اصول ثابت و مسلم مسئولیت مدنی است اما همین اصل به ظاهر ساده در باطن خود پیچیدگی‌هایی نیز دارد. در مقابل متون متعارض قانونی در برخی کشورها، شیوه جدیدی از تقسیم نوع تعهد، بر اساس مفاد تعهد وجود دارد، یعنی "تعهد به وسیله" و "تعهد به نتیجه" . در نوع اول متعهد مکلّف به احتیاط و تهیه مقدمات است در حالیکه در تعهد به نتیجه حصول نتیجه، موضوع توافق قرار گرفته است. برای تفکیک آن معیارهایی ارائه شده است و طرح موضوع، موافقان و مخالفانی را نیز به دور خود جمع کرده است.
این پژوهش که از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد و با روش کتابخانه‌ای – اسنادی صورت پذیرفته است به دنبال پاسخ به این سئوال است که اصل تعهد به نتیجه در تطبیق با اصل تعهد به وسیله چه نقشی در تحقق حقوق عمومی دارد؟ چگونه اصل تعهد به نتیجه می‌تواند به توسعه حقوق شهروندی و در نتیجه به سلامت عمومی جامعه کمک نماید؟ نتیجه پژوهش نشان می‌دهد تمسک به اصل تعهد به نتیجه اثر بسیار وافری در تحقق حقوق عمومی و نهادینه شدن حقوق شهروندی و پایدار شدن سلامت عمومی جامعه دارد. تفصیل مباحث را در مقاله پیشرو ملاحظه خواهید فرمود.

کلیدواژه‌ها