بررسی عوامل موثر بر بی‌تفاوتی‌ اجتماعی مردم شهر کرمان نسبت به رفاه‌ عمومی در سال 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران

10.30510/psi.2022.353623.3776

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بی‌تفاوتی‌اجتماعی مردم شهر کرمان به رفاه‌عمومی شان در سال 1399 تهیه شده است. این تحقیق به روش کتابخانه ای- میدانی بوده که با توجه به ابزار مشاهده و آزمون، پرسشنامه در این تحقیق ابتدا به مطالعه کتب و مقالات در بی‌تفاوتی‌اجتماعی در رفاه‌عمومی پرداخته می‌شود. جامعه‌آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه زنان و مردان متاهل 60-۲۰ سال در سال 1399 می‌باشد. مراحل مختلف محاسبات آماری این پژوهش و برای تجزیه و تحلیل آن از نرم افزار spss استفاده می‌گردد. سطح ‌‌معنی‌داری برای تایید فرضیه‌های پژوهش (0.05=α) است.
نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که: با توجه به بررسی‌های انجام شده مشخص شد که عوامل آگاهی(A)، سلامت اجتماعی(B)، محرومیت نسبی(C)، فردگرایی(D)، از عوامل تاثیر‌گذار بر بی‌تفاوتی‌اجتماعی می‌باشند. تحلیل ابعاد مختلف گویه‌های بی‌تفاوتی‌اجتماعی نشان دهنده آن است که میزان مشارکت اجتماعی رسمی، مثل مشارکت داوطلبانه در سازمان‌ها، احزاب و انجمن‌ها، تمایل به شرکت در انتخابات، تعامل با نهادهایی مثل سیاست و امثال آن در مجموع کم، و بیشتر مشارکت‌ها در زمینه فعالیت‌های اجتماعی غیر رسمی مثل کنش‌های مشارکتی دگرخواهانه و نوع‌دوستانه‌ای از قبیل کمک به مستمندان، حمایت از دیگران، توجه به مشکلات اطرافیان و غیره بوده است.

کلیدواژه‌ها