تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی(معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه الهیات و معارف اسلامی ،واحد خمین،دانشگاه آزاد اسلامی ،خمین، ،ایران

2 استاد ،گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد ساوه،دانشگاه:آزاداسلامی ،ساوه، ،ایران

3 استاد ، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

10.30510/psi.2022.349475.3653

چکیده

نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است. منظور از نکاح معاطاتی انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است. برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شده اند؛ اما قول مشهور عدم صحت چنین عقدی که توسط امام خمینی(ره) بیان شده است. به نظر می رسد با وجود آیات و روایات، اجماع و سیره مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. از دیدگاه امام خمینی(ره) مقتضای قاعده جریان معاطات در هر عقد و ایقاعی است که انشای آن به فعل ممکن باشد؛ زیرا فعل نیز مانند قول، وسیله ایجاد و ایقاع اعتباری است. در نتیجه در این مقاله به تبیبن فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی(معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی (ره) پرداخته شد. بدین منظور به رشو تحلیلی توصیفی و در راستای بررسی این موضوع، با درنظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است.

کلیدواژه‌ها