تاثیرسیاست‌ها مواضع وجهت‌گیری دو‌لتهای بعد از انقلاب اسلامی برشکاف طبقاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.30510/psi.2022.309989.2452

چکیده

چکیده
شکاف طبقاتی همواره یکی از معضلات پیش روی هر جامعه بوده است. به طوری که دولتها با اجرای برنامه‌های اقتصادی موجب عمیق‌تر شدن و یا کمتر شدن آن در کشور شده‌اند. در اولین گام برای رفع شکاف طبقاتی تحقق مقابله با نابرابری اولیه در توزیع فرصت‌ها منابع و امکانات عمومی به نفع دهک‌های پایین جامعه است. سوال اصلی تحقیق عبارت است از تأُثیرسیاست‌ها جهت‌گیری‌ها و مواضع دولتی بر شکاف طبقاتی در ایران بعد از انقلاب اسلامی چه بوده است؟ بنا به فرضیه تحقیق اجرای سیاست‌ها و جهت‌گیری دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی به ویژه پس از جنگ تحمیلی در (دولت سازندگی و اجرای برنامه‌های توسعه پنج ساله اول ودوم در راستای سیاستهای تعدیل ساختاری وخصوصی‌سازی) روند تشدید شکاف طبقاتی با نوساناتی شروع شد. و در دولت‌های بعدی ادامه یافت. در پژوهش حاضر با بهره‌مندی از روش توصیفی و تحلیلی عملکرد دولتها بعد از انقلاب اسلامی درراستای سنجش میزان تاثیرگذاری برشکاف طبقاتی مورد بحث وبررسی قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدی: "سیاست‌گذاری دولتی" ،"شکاف طبقاتی ایران بعد از انقلاب اسلامی"، "برنامه‌های توسعه"

کلیدواژه‌ها