بررسی تطبیقی فرهنگ سیاسی کشورهای منتخب جهان براساس سطح توسعه اجتماعی در سال 2020

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز. رئیس دانشکده

2 دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

4 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

10.30510/psi.2022.296159.2024

چکیده

توسعه اجتماعی به عنوان فرایندی از تغییرات کلی و همه‏جانبه در جامعه، فرهنگ سیاسی را به عنوان جزئی از توسعه سیاسی تحت‎تأثیر قرار می‏دهد؛ بنابراین رابطه میان توسعه اجتماعی و فرهنگ سیاسی یک مسئله جدی است. در همین راستا، پژوهش حاضر برای پاسخ‏دهی به این سؤال که سطح توسعه اجتماعی جوامع مختلف چگونه بر فرهنگ سیاسی آن-ها تأثیر می‌گذارد؟ تعداد بیست کشور از تمام قاره‌ها را در سال 2020 از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با روش مقایسه‎ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی مطالعه کرده است. یافته‌ها حاکی از آن است که تمام کشورهایی که دارای توسعه اجتماعی بالایی هستند، فرهنگ سیاسی دموکراتیک دارند و جزء جوامع دارای حکومت دموکراتیک کامل محسوب می‏شوند؛ در حالی که کشورهایی که از نظر توسعه اجتماعی متوسط هستند، دارای نظام دموکراتیک ناقص محسوب می‏شوند؛ همچنین کشورهایی که سطح توسعه اجتماعی آن‎ها پایین است، دارای فرهنگ سیاسی تبعی و رژیم‏های ترکیبی هستند؛ اما کشورهای دارای توسعه بسیار پایین، فرهنگ سیاسی محدود و نظام سیاسی اقتدارگرا دارند؛ در نتیجه، می‎توان گفت که توسعه اجتماعی باعث تغییر و دگرگونی در فرهنگ سیاسی کشورها می‎شود و کشورهای مختلف جهان، فرهنگ و نظام سیاسی متناسب با سطح توسعه اجتماعی خود را دارند.

کلیدواژه‌ها