چیستی چالش های مالی مسئولیت اجتماعی از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حقوق ، دانشکده علوم انسانی ، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند ، ایران

4 دانشیار ، گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری ، ایران

10.30510/psi.2022.334731.3286

چکیده

استنباط درست از چالش های مالی مسئولیت اجتماعی در حوزه حقوق عمومی براساس ادراک ذیحق آن به عنوان یک نمود اجتماعی و یک ماهیت درونی در جامعه اسلامی از حیث چیستی آن و جواب معقول به این سوال است که چیستی چالش های مالی فراروی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در چارچوب جامعه شناسی حقوق عمومی ایران چیست؟ آسیب شناسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها یکی از روش های کارآمد در این باره می باشد. روش تحقیق، با استفاده از روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. مهم ترین نتایج این مقاله حاکی از آن است که، شرکت‌ها با چالش های مختلفی روبرو هستند از جمله چالش های حقوقی و چالش های مالی، در این نوشتار به بعد مالی این چالش ها می پردازیم که باید در مطلع اهتمام به ممانعت از این نوع چالش ها شود.
در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتها از بعد حقوقی می توان بیان داشت، مسئولیت شرکتها در قبال رعایت موازین حقوق بشر، موضوعی است که مورد توجه خود شرکتها و از سوی دیگر دولتها و سازمان های بین المللی و مصرف کنندگان و جنبشهای اجتماعی قرار گرفته است و بسیاری از شرکتهای بزرگ رعایت و احترام به حقوق بشر را جز ارزشهای کاری و ضوابط اخلاقی کاری خود ذکر کرده اند.

کلیدواژه‌ها