ارزیابی تطبیقی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار ششم و هفتم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، علوم سیاسی، واحد زاهدان،دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

10.30510/psi.2022.353046.3763

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تطبیقی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار ششم و هفتم انجام شده است . برای این منظور عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه های اقتصادی و سیاسی و ... در ادوار ششم و هفتم با هم مقایسه شده اند.
روش پژوهش توصیفی - پیمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه نمایندگان ادوار ششم و هفتم به تعداد 588 نفر می باشند که کل جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شد.
روش های آماری مورد استفاده شامل شاخص های آمار توصیفی ( جداول توزیع فراوانی ، درصد، میانگین ، انحراف معیار ) استنباطی ( آزمون آماری t مستقل و خی دو ) بوده است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS 22 استفاده شده است.
یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی , ترکیب سنی نمایندگان , تعداد مصوبات کل , فراوانی سوال از دستگاههای اجرایی , تذکر آیین نامه‌ای و نرخ نقدینگی در ادوار ششم و هفتم تفاوت معنی داری وجود دارد. اما بین میزان کرسی های کسب شده توسط احزاب اصلی ( اصلاح طلب و اصولگرا ) , میزان تحصیلات نمایندگان , رشته تحصیلی نمایندگان ,روحانی و غیر روحانی بودن نمایندگان , سابقه نمایندگی , ترکیب جنسیتی نمایندگان, تعداد مصوبات سیاسی , وضعیت استیضاح وزرا , تحقیق و تفحص , اخطار قانون اساسی , مصوبه‌ی اقتصادی, نرخ تورم , تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری در ادوار ششم و هفتم تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها