طراحی مدل افزایش سودآوری باشگاه های ورزشی تهران با استفاده از بازاریابی دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استاد تمام تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد تمام تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

5 دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.348410.3622

چکیده

این پژوهش با تحقیق و مصاحبه با متخصصان،اقتصاددانان، اعضاءهیأت علمی حوزه (بازاریابی ورزشی،مدیریت صنعتی باگرایش تولیددر کلاس جهانی)ومدیران حوزه ورزشی به تدوین مدل کیفی توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران پرداخت.پژوهش از نوع آمیخته(کیفی-کمی)میباشد.در آن ابتدا به روش کیفی به جمع آوری متغیرها در بافت واقعی از طریق مصاحبه پرداخته وسپس با روش کمی تحلیل های مورد نیاز انجام شد.جامعه آماری در بخش کیفی تحقیق،با روش مصاحبه، ازنظرخبرگان و متخصصینی که بیش از 10 سال سابقه فعالیت مستقیم در مدیریت بازاریابی ورزشی در رسانه‌های اجتماعی داشتند،استفاده شده تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش در دو سطح انجام شد.در سطح کیفی از روش گرانددتئوری استفاده شدو در سطح کمی تجزیه و تحلیلها با روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد.با توجه به نتایج میتوان گفت که بین 10 عامل اصلی و 54 عامل فرعی و بازاریابی دیجیتال رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این نتایج نشان میدهد که با افزایش هر یک از عامل های شناسایی شده و زیر عوامل آن می توان انتظار داشت به میزان های بدست امده بازاریابی دیجیتال در شرکت ها ارتقا یابد و یا به عبارتی می توان گفت که عوامل و زیر عوامل شناسایی جهت پیاده سازی بازاریابی دیجیتال باید مورد توجه شرکت ها باشد تا بتوان از امکان کاربردی بودن مدل اطمینان حاصل نمود. همچنین جهت مناسب بودن مدل از آزمون های نکوئی استفاده شد که با استناد به نتایج می توان بیان داشت که مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها