طراحی مدل بومی مسولیت های اجتماعی در شرکت های صنعتی و معدنی گل گهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتر ی مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

3 استادیار گروه مدیری ت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان، رفسنجان، ایران

10.30510/psi.2022.350340.3688

چکیده

توجه سازمان به مسئولیت‌های اجتماعی خود نمایانگر رویکرد اخلاقی آن و در نظر داشتن منافع و مصالح اجتماعی است. در میان الگوهای مختلفی که وظایف و اقدامات سازمان‌ها در این زمینه را معرفی کرده‌اند، پژوهش حاضر به طراحی مدل بومی مسولیت های اجتماعی در شرکت های صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان پرداخته است. این پژوهش کاربردی، کیفی، استقرایی و تفسیری است. برای شناسایی و استخراج مولفه‌ها، مصاحبه باز با ۸ نفر از خبرگان آشنا با مسئولیت اجتماعی شرکت گل گهر سیرجان انجام شد. خبرگان با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند و انتخاب خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل مضمون استفاده شد. مسئولیت اجتماعی شرکت گل گهر سیرجان در قالب هفت مولفه اصلی ارائه شد. مولفه‌های مورد تایید در این تحقیق عبارت بودند از: مسئولیت های اقتصادی، بومی سازی، آموزش، اطلاع رسانی و تبلیغات، مسئولیت در قبال اجتماع، مسئولیت در قبال افراد و مسئولیت های زیست محیطی. در نهایت با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها