تبیین رابطه شرح مشخصات مشاغل با شایستگی های کارکنان بر مبنای معیارهای ایجابی و سلبی مبتنی بر نهج البلاغه و ارائه مدل مطلوب (مطالعه موردی: شرکت های پخش دارو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران،

2 دانشیارگروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیارگروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

10.30510/psi.2022.349889.3675

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تبیین رابطه شرح مشخصات مشاغل با شایستگی های کارکنان بر مبنای معیارهای ایجابی و سلبی مبتنی بر نهج البلاغه و ارائه مدل مطلوب انجام شده است. از نظر هدف تحقیقی کاربردی- توسعه ای و از نظر روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکارکنان شرکت های دارویی شهر تهران در سال 1399 به تعداد 1870 نفر می باشد که800 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند.ابزارگردآوری اطلاعات چهار پرسشنامه محقق ساخته است که شامل پرسشنامه 80 سوالی شرح مشخصات مشاغل با روایی 84/0 پایایی 967/0، پرسشنامه 98 سوالی شایستگی های کارکنان با روایی 86/0 و پایایی 953/0، پرسشنامه 97 سوالی ما شایستگی های ایجابی کارکنان با روایی 87/0 و پایایی 949/0 و پرسشنامه 75 سوالی شایستگی های سلبی کارکنان با روایی85/0 و پایایی 948/0 می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS22 استفاده شده است. بین شرح مشخصات مشاغل توانایی های جسمی ، توانایی های فکری ، مهارت اجتماعی و توانایی روحی و روانی با شایستگی های کارکنان شرکت های دارویی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین معیارهای ایجابی با شایستگی های کارکنان در شرکت های دارویی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین معیارهای سلبی با شایستگی های کارکنان شرکت های دارویی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها