بررسی الگوهای مقاومت با تمرکز بر آیات مکّی و تطبیق آن بر سیرۀ پیامبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری قرآن و متون اسلامی، دانشگاه قران و حدیث، تهران، ایران.

2 عضو هیت علمی دانشگاه قرآن وحدیث دانشگاه قران و حدیث تهران، تهران، ایران.

10.30510/psi.2022.357021.3854

چکیده

قرآن کریم، برای تعالی انسان، برنامه‌ای جامع در امور زندگی ارائه نموده است و با روش‌های متفاوت، روح مقاومت را در اجرا و تبیین دستوراتش، ترسیم نموده است تا انسان، راه مستقیم را بشناسد. از جملۀ این روش‌ها، معرفی و شناساندن اسوه‌های مقاوت و پایداری در قرآن، اشاره نمود. قرآن تماماً به ذکر مصداق‌های مؤثر در این زمینه پرداخته است. هدف این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، استخراج و بیان الگوهای مقاومت در پرتو آیات و روایات و تطبیق آن الگوها بر سیرۀ نبوی است تا بدین سبب، ساختار کلی نظام قرآن، به خصوص آیات مکی، در معرفی الگوها معلوم گردد و هم شاخصه های قرآنی در الگو سازی روشن شود؛ تا با تبعیت از این مصداق‌ها، بتوان راه سعادت را پیمود. نتایج حاکی است : با نگاه به آیات شریف قرآن، غایت دین اقامۀ عدل، در سایۀ توحید است و زمانی عدل اقامه می‌گردد که از دستورات توحیدی و رسل و پیام‌آوران توحید متابعت نموده و از اطاعت طواغیت وآنچه در برابر توحید است، سرباز زد و به دلیل وجود عداوت کفار و ظلمه، راه حق همواره با ایجاد مانع‌هایی ازسوی دشمنان همراه بوده است و مقابله با این مانع‌ها، مهمترین دلیل بر مقاومت دربرابرخطرات موجود است.انبیاء از جمله پیامبر اسلام بعنوان سرمداران مقاوت و کسانی که دراین راه به تبع ایشان مقاومت می‌کنند تمام سیره و رفتارشان، الگوهای مقاومت هستند که می‌توان به اخراج این الگوها در تمام زمینه‌ها از آنها بهره برد و سعادت دنیا و آخرت را کسب کرد.

کلیدواژه‌ها