واکاوی اصول حاکم بر تحصیل دلیل با تطبیق بین حقوق ایران وفرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

10.30510/psi.2022.356635.3850

چکیده

پیشرفت حقوق بشر وتوجه به حقوق وآزادیهای اساسی انسان وتلاش در پاسداری از این حقوق واحترام به جایگاه والای انسانی از یک طرف وحمایت از اجتماع وایجاد امنیت وآرامش در جامعه از طریق کشف حقیقت و به کیفر رسانیدن بزهکاران واقعی از طرف دیگر،مجموع مراحل دادرسی وبه ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی که مرحله تسجیل وتمهید ادله می باشد را به شدت تحت تأثیر قرار داده است؛به گونه ای که دکترین در این مرحله با هدف صیانت از حقوق فرد وجامعه،مقامات قضایی متولی امر را موظف می دارد واز اصول چهارگانه بی طرفی،آزادی در انتخاب نوع اقدامات تحقیقاتی،استقلال در سلسله مراتب قضایی ورعایت اصل سرعت در انجام تحقیقات که در نهایت تضمین کننده حقوق وآزادی های اساسی افراد در فرآیند دادرسی است،تبعیت کنند.یکی دیگر از حقوق دفاعی متهم که با اصل مشروعیت تحصیل دلیل پیوند نزدیک دارد،تفهیم اتهام،منبع تلقین واغفال متهم است.تفهیم اتهام که به مفهوم اعلام رسمی عمل یا اعلام مجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق،به زبان وبه شیوه ای که با توجه به وضعیت خاص هر متهم،برای او قابل درک باشد.

کلیدواژه‌ها