ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر توجه به همه خرده فرهنگها در نظام برنامه درسی دوره اول متوسطه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه برنامه ریزی درسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

10.30510/psi.2022.354409.3801

چکیده

این پژوهش هدف دو گانه دارد. نخست، بررسی وضعیت موجود توجه به مولفه های مربوط به خرده فرهنگها در دو عنصر اهداف و محتوای برنامه درسی ایران و دوم طراحی و اعتبار سنجی الگوی بر اساس دیدگاه متخصصان برنامه درسی که در ان تبدیل به وضع مطلوب بشود. پژوهش حاضرازحیث هدف کاربردی می باشد و با استفاده از روش تحقیق ترکیبی از نوع اکتشافی به بررسی و پاسخگویی سئوالات پژوهش، پرداخته می شود. از آن جا که ماهیت پژوهش مستلزم بررسی و تحلیل دیدگاه ها، تجارب و نظرات صاحب نظران حوزه آموزش چندفرهنگی است، از روش پدیدارشناسی استفاده شد. به منظور نمونه گیری از آن ها، از روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر گلوله برفی استفاده شد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات در سوال اول از روش تحلیل و بررسی کتابهای مربوط و در سوال دوم وچهارم از رویکرد مصاحبه، بهره گرفته شد. در بخش یافته ها، نتایج به دست امده در سوال اول نشان داد که توجه به اقوام و فرهنگ ها در برنامه درسی دوره اول متوسطه کمترین جایگاه را دارد. در سوال دوم تمامی متخصصان و اساتید دانشگاهی بر توجه به خرده فرهنگها در برنامه درسی اذعان داشتند در این زمینه آنها دیدگاههای خود را در رابطه با لحاظ کردن اهداف آموزشی، موضوعات و محتوای برنامه درسی مبتنی بر اقوام و فرهنگ های ایرانی به عنوان دو عنصر برنامه درسی بیان کردند و بر اساس دیدگاههای انها الگوی برای توجه و دقت بیشتر به این مهم طراحی شده که از منظر متخصصان معتبر تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها