پایبندی به چندفرهنگ گرایی شهروندی در آراء دیوان عالی فدرال عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه حقوق، واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج ، ایران

10.30510/psi.2022.342049.3456

چکیده

دیوان عالی فدرال، نهاد نوپای نظام حقوقی جمهوری عراق است که متعاقب تحولات اخیر این کشور و نیز تدوین قانون اساسی جدید آن در سال 2005، با گستره ی وسیعی از وظایف و اختیارات که مبین ساختارها، روندها، سیاست ها و ارزش های یک جامعه است تاسیس شده است. این مقاله با هدف بررسی پایبندی به چندفرهنگ گرایی شهروندی در آراء دیوان عالی فدرال عراق می باشد و در پی پاسخ به این پرسش است که عراق به عنوان یک کشور و جامعه چندفرهنگی توانسته است به صورت برابر میان همه مذاهب و ادیان و زبانها و ملیتها و قومیت ها در عراق رفتار کند ؟ این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال این فرضیه بوده که به طور کلی قانون اساسی 2005 جمهوری فدرال عراق 10 ماده از آن از جمله موارد 3، 4، 9، 12، 13، 20 ،49 ،125 ،126 و142 به چندفرهنگی بودن عراق اذعان می کند. یافته های پژوهش بیانگرآن است که در طول تاریخ اقلیتها در عراق همیشه محروم و به حاشیه رانده شده بوده و مورد حمله قرار گرفته و دچار کوچ اجباری و نابودی شده اند. هم از لحاظ دینی و مذهبی و هم از لحاظ زبانی و ملی این روند ادامه داشته و این رفتارها نیز به علت نظام حکمرانی در عراق که فساد و نقض های فاحش و گسترده حقوق بشر افزایش یافته و در این میان وضعیت و جایگاه حقوق شهروندی بیشتر تضعیف کرده است.

کلیدواژه‌ها