تبیین تاثیر هوش هیجانی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت جهانگردی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران

2 دانشیار اقتصاد(برنامه ریزی)،دانشگاه علم و فرهنگ،تهران

3 استادیار جغرافیا، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران

10.30510/psi.2022.340752.3516

چکیده

هدف از این پژوهش، تبیین تاثیر هوش هیجانی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در هتل های پنج ستاره شهر تهران میباشد. در پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شده است. بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش دلفی برای یافتن وضعیت موجود ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در هتل های پنج ستاره شهر تهران انجام شده است و بخش کمی با استفاده از پرسشنامه ها ی استاندارد تغییر یافته که برای این تحقیق بومی سازی شده است و مولفه های هوش هیجانی و ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، را در بر می گیرد، انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی می باشد، زیرا علاوه بر جنبه آگاهی بخشی می تواند کاربردهای عملی برای هتل ها و بنگاه های توریستی داشته باشد و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی- پیمایشی از نوع تبیینی است. در انجام پژوهش حاضر، پژوهشگر از روش آمار استنباطی و مدل‌سازی معادلات ساختاری برای بررسی تأثیرگذاری متغیرها و روابط بین آن‌ها استفاده کرده است. نتایج نشان داد که وضعیت موجود ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با اختلاف میانگین 586/0 در گروه خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری، 465/0 در گروه کارمندان و مدیران هتل، 518/0 در گروه گردشگران داخلی و 508/0 در گروه گردشگران خارجی در هتل های پنج ستاره شهر تهران مطلوب می باشد. همچنین هوش هیجانی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در هتل های پنج ستاره شهر تهران تأثیر معنی دار دارد.

کلیدواژه‌ها