اعتبار و ضمانت اجرای حقوقی اعمال فساد مالی در قراردادهای داخلی ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان. کرمان.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق ، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، کرمان، ایران.

10.30510/psi.2022.337619.3350

چکیده

فساد مالی قراردادها در جامعه، آثار سوء، اختلافات عمیق طبقاتی را بوجود می‌آورد. فساد مالی قرارداد باعث ضرر طرفی است که با اعتماد بر صحت قرارداد، هزینه‌هایی نموده و سنگ بنای اعتماد خود را برقراردادی نهاده که در نهایت مهر بطلان بر آن می‌خورد. درروابط طرفین نسبت به استرداد عین مال به عقد فاسد تردیدی وجود ندارد و چون بطلان فاقد اثر حقوقی است و تملکی ایجاد نمی‌شود، باید وضعیت به صورت سابق و حالت پیش از قرارداد باطل اعاده شود و در این مورد هرخسارتی متوجه شخصی گردد، باید جبران شود. ازآنجا که طرفین قرارداد ممکن است در راستای انعقاد آن، هزینه‌ها ویا از موقعیت‌هایی صرف‌نظر کرده باشند. درفرض فساد مالی قرارداد، همه این موارد به‌صورت خسارت جلوه می‌کند، زیرا طرفی‌که علت فساد، منتسب به اوست و باوجود آن، اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند، مرتکب تقصیر شده و باید او را مسئول جبران چنین خساراتی دانست. در این راستا فساد مالی قرارداد، یک ضمانت اجرایی بر پیش‌برد اهداف جامعه به سمت روابط حقوقی صحیح است. درحقوق انگلستان یک قرارداد ممکن است باطل‌و بی‌اثر اعلام شود. این بطلان دراسباب ایجاد مانند قراردادهای که خلاف نظم‌عمومی، اخلاق‌حسنه‌ و نامشروع است، مشابهت‌های زیادی با حقوق ایران دارد. دررابطه با وضعیت قرارداد درحقوق انگلستان تفاوت درجایی مشهود است که قراردادها قابل جداسازی است به نحوی که بخش باطل را از صحیح امکان جدا شدن دارد و بخشی باقی بماند. برخلاف نظام حقوقی ایران که چنین وضعیتی‌ متصور نیست.

کلیدواژه‌ها