سیاست جنائی در دوره انتقال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دوبی، امارات متحده عربی.

3 استادیار حقوق جنایی و جرم شناسی، گروه حقوق، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، تهران، ایران.

10.30510/psi.2022.337626.3349

چکیده

دوره انتقال مفهومی است که ماهیت در حقیقت چرخش از یک فرهنگ ، جامعه و تمدن خودی و انزجار از آن و به سمت فرهنگ ، جامعه و تمدن بیگانه و جایگزین است . در این دوره شخص دچار ازخودبیگانگی و از خود باختگی می شود . عصر مدرنیزاسیون ، جهانی سازی و انقلابات ناشی از تئوری های تضاد نمونه هایی از دوره انتقال می باشد . در دوره انتقال به دلیل تعارض ها و تناقضاتی که کودکان و نوجوانان در تکوین شکل گیری شخصیت خود با آن رشد می کنند ؛ کجروی ،هنجار شکنی و ارتکاب مطلق جرایم رشد فزاینده ای خواهند داشت . این کجروی ها می توانند در جرایم خرد مانند سرقت ساده یا در جرایم سنگین و مهم مانند آشوب و اغتشاش نمود پیدا کند . دوره انتقال می تواند بطور طبیعی یا بطور تصنعی ایجاد شود . عواملی که موجب تسریع فرایند دوره انتقال بطور طبیعی یا ایجاد آن بطور تصنعی می شود جرایم حاکمیت ، چالش های سبک زندگی ، یادگیری اجتماعی و رسانه های داخلی و خارجی هستند . در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای سعی در ارائه راهبردهای سیاست جنائی پیشگیری از بروز جرایم در این دوره داریم .

کلیدواژه‌ها