شاخص های ارتقای فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران (رویکرد اجتماعی، سیاسی، فنی و مالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی و رسانه، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.

10.30510/psi.2022.337342.3339

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موفقیت فدراسیون ورزش‏های رزمی جمهوری اسلامی ایران بود. روش: پژوهش از نوع آمیخته و به صورت کیفی و کمی بود. در بخش کیفی آن جامعه آماری شامل 15 نفر از اعضای هیأت علمی رشته-های مدیریت ورزشی و اقتصاد و کلیه افراد دارای تجربه در سمت مدیریت هیات های رزمی و مدیران عالی فدراسیون ورزشی های رزمی به صورت هدفمند غیر تصادفی (قضاوتی) و با روش گلوله برفی بود. جامعه آماری جهت پاسخگویی به بخش پرسشنامه پژوهش حاضر از 100 نفر از ورزشکاران، مدیران باشگاه ها و مدیران فدراسیون ورزش های رزمی بودند پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0.83 استفاده شد. پرسشنامه دارای 7 مولفه و 27 شاخص بود. یافته ها: در مولفه مربیان شاخص رانت بازی در انتخاب مربیان با 71 درصد همبستگی، در مولفه اداری شاخص مطلوب نبودن دوره های آموزشی با 81 درصد همبستگی، در مولفه بانوان شاخص محدودیت های تمرینی در سالن اختصاصی بانوان با 81 درصد همبستگی، مولفه مالی شاخص مشکلات اقتصادی ورزشکاران و کمبود حقوق و مزایا آنها با 87 درصد همبستگی، در مولفه ورزشکاران شاخص عدم تعهد فدراسیون پزشکی ورزشی جهت حمایت از ورزشکاران پس از مصدومیت با 86 درصد همبستگی، در مولفه آینده نگاری شاخص عدم اجرایی کردن طرح هایی با استراتژی درآمدزایی از قهرمانی ورزشکاران با 90 درصد همبستگی، در مولفه فناوری اطلاعات نیز شاخص ثبت اطلاعات پایگاه های قهرمانی و هیات های استانی در پایگاه داده جهت سهولت دسترسی به اطلاعات با 71 درصد همبستگی دارای بیشترین همبستگی با مولفه های مذکور بودند.

کلیدواژه‌ها