میزان شیوع ارزش های پست مدرن و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد دهاقان،دهاقان ، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان شیوع ارزش های پست مدرن و عوامل مؤثر بر آن بر اساس معادلات ساختاری می باشد. این تحقیق، توصیفی و از نوع علی بود. جامعۀ آماری مورد مطالعه، کلیه ی شهروندان در شهر کرمانشاه در سال 1397 بوده که 625 نفر از بین آنها براساس فرمول کوکران و با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته با اقتباس از پرسشنامه های سایر تحقیقات بوده و تحلیلهای آماری براساس معادله ساختاری و با استفاده از برنامه Spss وAmos انجام یافته است. مقادیر رگرسیونی مدل معادله ساختاری حاکی ازآن است که شیوع ارزش های پست مردن به میزان (72/0) بر زوال عاطفه، به میزان (۶۶/۰) بر مصرف گرایی، به میزان (۵4/۰) بر سیالیت روابط، به میزان (31/۰) بر نسبی گرایی، موثر است . یافته های پژوهش با نظریه های گیدنز، لیوتار، چارلز جنکس، نظریه ساختارشکنی، جیمسون، نیچه، کراک، کیت نش، بودریار، مارک سی تیلور، فوکو، دیوید هاروی همسو بوده و همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها