ارزیابی جایگاه میانجیگری در مراجع حل اختلاف و رویکرد آن در سیاست جنایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران جنوب

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی-دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

10.30510/psi.2022.361302.3946

چکیده

بدون شک تحت تأثیرسایر تحولات حادث شده در حقوق کیفری، نهاد میانجیگری که شکل بارزی از عدالت ترمیمی میباشد به دنبال سازماندهی شدن و قانونمند شدن است. در جوامع سنتی موضوعات میانجیگری به صورت عرفی بین مردم رواج داشته است اما جامعه امروزی نیازمند شیوه های نوین از میانجیگری است. ایجاد زندگی در کلان شهرها، با فرهنگهای مختلف باعث شکل گیری میانجیگران و ایجاد سازوکارهای گسترده برای آموزش آنان شده است. سیاست جنایی ایران با الگوی سیاست جنایی مشارکتی سعی در گسترش مشارکت مردم و بسط دادن نهاد میانجیگران در دعاون کیفری داشته است. اما آیا با نفوذ میانجیگری کیفری در میان کتابها و قوانین و ساختارمند شدن آن از ظرفیت این نهاد به طور مناسب و به جا در حل و فصل دعاوی استفاده شده است .
بدون شک تحت تأثیرسایر تحولات حادث شده در حقوق کیفری، نهاد میانجیگری که شکل بارزی از عدالت ترمیمی میباشد به دنبال سازماندهی شدن و قانونمند شدن است. در جوامع سنتی موضوعات میانجیگری به صورت عرفی بین مردم رواج داشته است اما جامعه امروزی نیازمند شیوه های نوین از میانجیگری است. ایجاد زندگی در کلان شهرها، با فرهنگهای مختلف باعث شکل گیری میانجیگران و ایجاد سازوکارهای گسترده برای آموزش آنان شده است. سیاست جنایی ایران با الگوی سیاست جنایی مشارکتی سعی در گسترش مشارکت مردم و بسط دادن نهاد میانجیگران در دعاون کیفری داشته است.

کلیدواژه‌ها