بررسی شوک های مصرف انرژی و تورم بر شاخص رفاه در کشورهای عضو اوپک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد نفت و گاز، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصادکشاورزی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

10.30510/psi.2022.360012.3914

چکیده

این مقاله به بررسی رشد اقتصادی پایدار انرژی برای کشورهای عضو اوپک می‌پردازد. و شاخصی برای رفاه اقتصادی پایدار را برای کشورهای عضو اوپک محاسبه می کند، و به رابطه رشد متعارف انرژی سطح رفاه در کشورهای عضو اوپک می پردازد . همچنین، با توجه به محدودیت‌های استفاده از تولید ناخالص داخلی در اندازه گیری سطح رفاه به بررسی و تحلیل ارتباط بین مصرف متعارف انرژی و سطح رفاه با استفاده از شاخص اقتصادی پایدار می پردازد. اعتقاد گسترده، هر چند ضمنی، مبنی بر این است که رفاه یک کشور به مصرف انرژی آن بستگی دارد. در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر مصرف انرژی بر رفاه اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2021-2007 پرداخته شده است. محاسبات الگوی خودرگرسیون برداری پانلی حاکی از آن است که شوک مصرف انرژی سبب افزایش رفاه در کشورهای عضو اوپک شده است. شوک تورمی نیز در ابتدا اثر منفی و سپس اثر مثبت بر رفاه برجای گذاشته است و در ادامه عکس‌العمل شوک درآمد نفتی ابتدا مثبت و پس از آن منفی بوده است

کلیدواژه‌ها