تحلیل چالش‌های توسعه کسب‌وکارهای مجازی در حوزه خدمات ورزشی و ارائه راهکارهای مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.30510/psi.2022.359762.3904

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل چالش‌های توسعه کسب‌وکارهای مجازی در حوزه خدمات ورزشی و ارائه راهکارهای مناسب بود. روش تحقیق از نوع کیفی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ورزشی (باشگاه‌ها، هیئت‌ها، پیج‌های ورزشی و ...) و مربیان و ورزشکاران فعال در عرصه خدمات ورزشی) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به‌صورت غیر احتمالی هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب گردید (16 نفر و 13 سند). روایی ابزار با استفاده از روش‌های روایی سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل تماتیک استفاده شده است. نهایتاً 7 چالش اصلی بودجه، نظام مالیاتی، نوسانات اقتصادی، مشارکت در فضای مجازی، دانشی و اطلاعاتی مجازی، موانع فرهنگی و برندسازی استخراج شد و راهکارهای لازم در این زمینه ارائه گردید. با توجه به نتایج تحقیق می‌توان گفت که توسعه کسب‌وکار مجازی ورزشی در ارائه خدمات ورزشی از چالش‌های زیادی رنج می‌برد و این چالش‌ها دارای جنبه‌های مختلفی می‌باشد، اما با بهبود چالش‌ها و بر طرف کردن آن‌ها، می‌توان انتظار توسعه کسب‌وکار مجازی ورزشی در حوزه خدمات ورزشی را داشت.

کلیدواژه‌ها