تعارض در آرا قضایی با توجه به تداخل صلاحیت‌ها و تصمیمات قضایی در آیین دادرسی ایران و فرانسه.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

3 استاد یار، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.30510/psi.2022.356586.3846

چکیده

تعارض در آراء قضایی نمودهای مختلفی دارد که در مراحل گوناگون دادرسی ممکن است از انواع جنبه‌ها قابل‌بررسی باشد. ازجمله اینکه در برخی موارد تداخل صلاحیت‌ها و تصمیمات قضایی موجب تعارض آراء می‌گردد که در خبر موارد بسیار فاحش است و می‌توان آن به را به‌عنوان یک ضعف نیز به‌حساب آورد اما مسئله‌ی اصلی این ست که تداخل در صلاحیت‌ها و تصمیمات قضایی چگونه موجب تعارض می‌شود. پژوهشگران نوشته‌اند که قانون، زمانی مبهم است که «مردم از محدودة شمول آن اطمینان نداشته باشند»؛ به‌عبارت‌دیگر، هنگامی‌که از یک حکم، دو یا چندمعنا تعبیر یا برداشت شود، می‌گویند که آن حکم، مبهم است. لذا هدف ما در این مقاله بررسی و تبیین مبنای تعارض ناشی از صلاحیت‌ها و تصمیمات قضایی است. ضمن اینکه تعارضات ناشی از تداخل صلاحیت‌ها و تصمیمات قضایی خود موجب وقوع تورم رویه قضایی می‌شود که به‌نوعی آسیب بزرگی به سیستم قضایی می‌رساند. روش تحقیق ما نیز مبتنی بر شیوه مطالعه کتابخانه‌ای بوده و با توجه به نظری بودن مقاله به‌صورت توصیفی- تحلیلی انجام‌گرفته است.

کلیدواژه‌ها