پیش بینی نشانگان ضربه عشق بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه با نقش میانجی تنظیم هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

10.30510/psi.2022.338314.3369

چکیده

مقدمه: نشانگان ضربه عشق میتواند با پریشانی و عوارض منفی متعددی همراه باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطهای تنظیم رفتاری هیجان در رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و نشانگان ضربه عشق انجام شد.
روش: مطالعه حاضر، توصیفی-همبستگی و از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای شهر شیراز در سال 1399 بود که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 341 نفر برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان، پرسشنامه نشانگان ضربه عشق و پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه بود. برای تحلیل دادهها از روشهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با بهرهگیری از نرم افزار ایموس استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و تنظیم هیجان سازگارانه و تنظیم هیجان ناسازگارانه با نشانگان ضربه عشق در سطح 01/0 معنادار بود. همچنین تنظیم رفتاری هیجان در رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و نشانگان ضربه عشق دارای نقش میانجی بود (05/0 >P).
نتیجه گیری: بر این اساس متخصصان حوزه سلامت میتوانند به استناد یافتههای این مطالعه، به طراحی مداخلات لازم به منظور اصلاح طرحوارههای ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم هیجان در افراد با نشانگان ضربه عشق بپردازند و بدین طریق آنها را در غلبه بر آسیبهای روانی احتمالی یاری برسانند.

کلیدواژه‌ها