بررسی تاثیر اعلام مشارکت در برنامه‌های زنجیره تامین سبز بر سهم بازار شرکت با تاکید بر نقش فشار مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی-مالی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 گروه مدیریت برنامه ریزی امور فرهنگی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.353991.3791

چکیده

این تحقیق به جهت سنجش نقش فشار مشتریان بر واکنش سهم بازار شرکت به اعلام مشارکت در ‏برنامه‌های زنجیره تامین سبز انجام شده‌است،‎ ‎تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا پیمایشی می‌باشد. داده‌های مورد استفاده در پژوهش حاضر اطلاعات مالی ‏موجود شرکت‌هایی است که طی سال‌های 1382 الی 1392 در بورس حضور داشته و از آن خارج نشده‌اند. داده‌های تحقیق با استفاده از تهیه نمودارهای کنترلی و تخمین مدل های رگرسیون لجستیک و خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج تحقیق حاکی از آن بود که نوع صنعت به عنوان معیار فشار مشتریان بر مشارکت شرکت‌ها در مدیریت ‏زنجیره تامین سبز اثرگذار است و اعلام مشارکت شرکت‌ها در مدیریت زنجیره تامین سبز، منجر به کاهش قیمت ‏سهام آنها می‌گردد. همچنین نتایج نشان داده در صنایع غیرواسطه که فشار وارده از سوی مشتریان بر اعلام مشارکت شرکت بیشتر ‏است، اعلام مشارکت شرکت در فعالیت‌های زنجیره تامین سبز، اثر کاهنده کمتری بر قیمت سهام آن خواهد ‏داشت.

کلیدواژه‌ها