طراحی الگوی توسعه پایدار اجتماعی مبتنی بر خط مشی های فرهنگی سازمان های دولتی در راستای تامین حقوق شهروندی (مطالعه موردی شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی،گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیارگروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

10.30510/psi.2022.349883.3674

چکیده

تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه پایدار اجتماعی مبتنی بر خط مشی های فرهنگی سازمان های دولتی در راستای تامین حقوق شهروندی انجام شده است. از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و توسعه ای و از نظر روش، یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمانها و ادارات دولتی شهر کرمان در سال 1399 و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 378 نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه محقق ساخته شامل پرسشنامه 96 سوالی خط مشی های فرهنگی با روایی84/0 پایایی971/0، پرسشنامه 71 سوالی توسعه پایدار اجتماعی با روایی 94/0و پایایی935/0و پرسشنامه 174 سوالی حقوق شهروندی با روایی91/0 و پایایی966/0 بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چند گانه و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارSPSS وAMOS22 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد مدل ارائه شده به منظور تبیین توسعه پایدار اجتماعی مبتنی بر خط مشی های فرهنگی سازمانهای دولتی در راستای تامین حقوق شهروندی از برازش قابل قبولی برخوردار است. بین خط مشی های فرهنگی و مولفه های آن (پیوستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، کیفیت زندگی و محیط زیست) با توسعه پایدار اجتماعی و حقوق شهروندی در سازمانهای دولتی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین توسعه پایدار اجتماعی و مولفه های آن (توسعه فرهنگی، توسعه گردشگری و توسعه حمل و نقل و مسکن) با حقوق شهروندی در سازمانهای دولتی رابطه معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها