ماهیت رویکردهای نظام بازسازی ورشکستگی در ایران و آمریکا.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی ،اراک،ایران

2 گروه حقوق خصوصی واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی ،اراک،ایران

3 گروه دکتری حقوق خصوصی ،واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی ،اراک ،ایران

چکیده

فرآیند بازسازی و تشکیل نهاد بازسازی ورشکستگی در نظام‌های حقوقی به منظور کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ورشکسته است که با ارائة طرحی طرحی سبب منع توقیف اموال بدهکار و کمک به او در ادامة فعالیت شغلی خود به منظور تأدیة دیون است. با توجه به تأثیرات مثبتی که این نهاد در سیستم اقتصادی کشورها خواهد داشت لذا تبیین و تحلیل قوانین مصوب در حیطه دارای اهمیت و ضرورت است. این پژوهش بر آن است با روش توصیفی- تحلیلی و با نگرشی تطبیقی قوانین مربوط به ورشکستگی وتشکیل نهاد بازسازی در نظام حقوقی ایران و آمریکا را مورد بررسی قرار دهد. بررسی رویکردها و فرآیند ارائة طرح بازسازی و نیز آثار نهاد بازسازی ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و آمریکا بیانگر آن است که اشتراکات نهاد بازسازی در این دو نظام حقوق شامل: اشتراک در شرایط ماهوی و شکلی، اشتراک در اوصاف عقدی و آثار است و وجوه افتراق نهاد بازسازی در دو نظام حقوقی مذکور به اختیارات طلبکاران، چگونگی نظارت مراجع قانونی و تعیین مهلت‌های مشخص در ارائه طرح بازسازی و نیز چگونگی حمایت از بدهکار و طلبکاران در تعقیب یا منع تعقیب دعاوی آنها، برمی‌گردد

کلیدواژه‌ها