بررسی نقش مراکز دانشگاهی در سیاست‌گذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران(نویسنده مسئول).

3 استادیار روابط بین الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

10.30510/psi.2022.320830.2836

چکیده

دولت‌ها و متخصصان همواره در پی‌یافتن مدل‌های موثر سیاست‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری هستند که در ایران کمتر مورد توجه بوده، پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادین کاربردی، از نظر ماهیت، تحقیق‌های پیمایشی و از نظر پارادایمی، تحقیق‌های ترکیبی‌_اکتشافی، نمونه‌گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی ساده انجام شد. در مرحله کیفی با 12 نفر از خبرگان، که عمدتاً خبرگان دانشگاهی مسلط به بحث مراکز دانشگاهی در سیاست‌گذاری عمومی بودند، که مصاحبه‌ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت و نمونه‌های بخش کمی شامل 196 نفر که براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. بر اساس یافته‌های پژوهش، در بخش کیفی تحلیل مصاحبه‌ها خبرگان با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد و در بخش کمی جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. و طی آن مهم‌ترین شاخص‌های نقش مراکز دانشگاهی در سیاست‌گذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران، 6 شاخص‌ اصلی(عوامل اقتصادی، عوامل قانونی، عوامل اجتماعی-سیاسی، عوامل فرهنگی، بین المللی سازی دانشگاه ها، عوامل علمی و فناوری) و 38 مقوله مورد سنجش قرار گرفته شد. مطابق نتایج تحقیق، این مدل از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و می‌تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز سیاست‌گذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید و لازم است مسئولان و سیاستگذاران جامعه دانشگاهی کشور راهکارها و برنامه‌های مناسب دست‌یابی به این هدف را سرلوحه خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها