واکاوی عناصر طبیعت در مسائل اجتماعی و سیاسی و نمود آن در اشعار مهدی اخوان ثالث و احمد عبدالمعطی حجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30510/psi.2022.348271.3616

چکیده

اقلیم بر سرنوشت انسان تاثیر برجسته ای دارد و این برجستگی در کلام شاعران بازتابی آشکار دارد، هر چه انسان در زندگی مدرن غوطه ور گردد همچنان روح او برای بازگشت به اقلیم خویش بی قرار است و به خوبی می توان جلوه های آن را در کلامش بازیافت. مهدی اخوان ثالث از جمله شاعرانی است که از این امر استثنا نیست، طبیعت را به عنوان ابزاری مناسب برای بیان افکار بلندش در اختیار دارد و از آن ها به جا و مناسب بهره مند می گردد. احمد عبدالمطعی حجازی در روستایی سرسبز کودکی خود را می گذراند، صفای صادقانه روستا وجودش را آکنده ساخته و به وضوح در کلامش نمایان است. در این مقاله به بررسی تطبیقی تاثیر اقلیم در آثار این دو شاعر پرداخته می شود و نمونه های قابل اتکایی برای تطبیق +شعرهای دو شاعر ارائه خواهد شد. در این مقاله به بررسی تطبیقی تاثیر اقلیم در آثار این دو شاعر پرداخته می شود و نمونه های قابل اتکایی برای تطبیق شعرهای دو شاعر ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها