طراحی و تبیین الگوی مطلوب بهبود بهره‌وری سازمانی در سازمان امور مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طراحی و تبیین الگوی مطلوب بهبود بهره‌وری سازمانی در سازمان امور مالیاتی

2 استادیارگروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

10.30510/psi.2022.359450.3891

چکیده

در دنیای پر رقابت امروزی، نیروی انسانی مولد مهمترین دارایی سازمان تلقی می شود که منجر به تغییر در سایر عوامل سازمانی و پیامدهای اساسی می شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی مطلوب بهبود بهره‌وری سازمانی در سازمان امور مالیاتی انجام گرفت. پژوهش با استفاده از تجربه متخصصان مدیریت در راستای طراحی و تبیین الگوی مطلوب بهبود بهره وری سازمانی در سازمان امور مالیاتی انجام شد. در مطالعة کیفی حاضر با رویکرد گراندد تئوری که در سال 1399 انجام شد، 18 نفر از متخصصان رشتة مدیریت و کارکنان خبره به روش هدفمند تا اشباع داده‌ها و رعایت محرمانه‌بودن اطلاعات و امکان ترک مطالعه در هر زمان که افراد مایل بودند بررسی شدند. جمع‌آوری داده‌ها به روش مصاحبة نیمه‌ساختاریافته انجام شد و داده‌ها براساس روش اشتراوس کوربین از طریق نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در این پژوهش به‌طورکلی 26 مقولة اصلی از 118 مفهوم به دست آمده است. در نهایت شرایط علی، مقوله ‌محوری، راهبرد، شرایط مداخله‌گر، بستر زمینه‌ای و پیامد استخراج شدند و الگوی پارادایمی بهبود بهره‌وری سازمانی طراحی شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بهبود بهره‌وری سازمانی در سازمان امور مالیاتی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. به برنامه‌ریزان و کارشناسان سازمان پیشنهاد می‌شود با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش و سایر پژوهش‌های مربوط، برنامه‌های موجود را با جدیت بیشتری بازبینی و اصلاح کنند.

کلیدواژه‌ها