اثر بخشی آموزش راهکارهای سیاسی- اجتماعی رعایت پوشش اسلامی برآراستگی دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث ، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیارگروه معارف اسلامی،دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیارگروه معارف اسلامی،دانشکده علوم انسانی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

10.30510/psi.2022.354494.3803

چکیده

هدف: از مقاله حاضر، بررسی تاثیر آموزش راهکارهای سیاسی- اجتماعی رعایت پوشش اسلامی برآراستگی دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس بود. روش:در بخش کمی، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و در بخش کیفی، روش دیکلمن بود. جامعه آماری همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در سال تحصیلی 1399-1398 بود. هشت راهکار سیاسی- اجتماعی، به گروه آزمایش طی4 جلسه2 ساعته به تناوب هر دو هفته ای یک جلسه در مدت2 ماه آموزش داده شد. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه و مصاحبه بودکه با استفاده از روش تحلیل کوواریانس با اندازه گیری مکرر یک طرفه وتحلیل دیکلمن بررسی شدند. یافته ها: متغیرهای مقطع تحصیلی، شغل وسال تحصیلی با مولفه های سیاسی- اجتماعی تفاوت معناداری نداشت و بین مولفه سیاسی-اجتماعی در دو گروه کنترل و آزمایش در مرحله پس آزمون پس از حذف تاثیر پیش‌آزمون تفاوت معنادار وجود ندارد. یافته های کیفی منجر به استخراج درون مایه اصلی پیرامون راهکارها سیاسی- اجتماعی از مصاحبه ها شد. نتیجه: آموزش از لحاظ آماری تاثیری نداشته است اما با آموزش آگاهی بالا رفته است ولی تغییر نگرش اتفاق ایجاد نشده است لذا برای تغییر رفتار باید انگیزه های بیشتر از آموزش ایجاد کنیم.

کلیدواژه‌ها