شناسایی ابعاد و مولفه های الگوی ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های انرژی های تجدید پذیر در سند چشم انداز 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

2 گروه کامپیوتر، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

10.30510/psi.2022.360917.3939

چکیده

پژوهش حاضر با شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء ظرفیت اجرای خط‌مشی‌های انرژی‌های تجدید‌پذیر سند چشم‌انداز 1404 در سطح تحلیل متخصصان خط‌مشی‌گذاری و اجرای خط‌مشی‌ها وزارت نیرو و سازمان‌های مربوطه از جمله توانیر و ساتبا و شرکت‌های برق منطقه‌ای انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با روش دلفی فازی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، 21 نفر از خبرگان و صاحبنظران این حوزه بودند که به صورت به صورت نمونه گیری هدفمند و با ترکیبی از روش هدفدار قضاوتی و نمونه‏گیری گلوله برفی انتخاب شدند که که به نقطه اشباع رسیدند. تحلیل اطلاعات طی سه مرحله با روش دلفی فازی، روش تحلیل حالات شکست و دیمتل فازی انجام پذیرفت و یافته‌های پژوهش اهمیت شش عامل تدوین خط‌مشی، مجریان خط‌مشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل مالی و عوامل محیطی و مؤلفه هایی که آن را تبیین می‌کند؛ نشان می‌دهد. با توجه به نتایج به دست آمده، ابعاد تدوین خط‌مشی شامل پنج بعد شفاف بودن مفهوم، روشن بودن، پویایی و انعطاف و اهداف خط مشی؛ ابعاد مجریان خط مشی شامل اعتماد سیاسی، رویه ها و توزیع عادلانه، وابستگی سیاسی و مشارکت؛ ابعاد عوامل مدیریتی شامل تعهد و تجربه ‌سازمان‌های مجری، ارزیابی خط مشی در بازه‌های زمانی مناسب، همراستا بودن برنامه‌های اجرائی دولت؛ ابعاد عوامل ساختاری شامل ساختار ‌سازمانی مناسب ، زیر ساخت‌های اجرائی خط مشی، دستورالعمل‌های اجرای برای خط مشی، سیستم نظارتی مناسب؛ ابعاد عوامل مالی شامل منابع مالی، سرمایه گذاری و پشتیبانی در خط مشی، ابزار اجرای مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها