معنا کاوی مفهوم دانش آموزی در بین دانش آموزان دختر پایه دوازدهم مدارس دولتی منطقه 15 آموزش و پرورش شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مردم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مفاهیم ذهنی ما انسان ها همواره قابلیت عینی شدن را دارند یعنی خود را در اعمال و رفتار ما نشان می دهند به بیان دقیق تر اعمال و رفتار ما باز تابی از نوع معرفت و شناخت ذهنی ما هستند.مقاله حاضر بر اساس پژوهشی با هدف شناخت معنای ذهنی دانش آموزان از دانش آموزی ، مطالعه ای کیفی با رویکرد نظری کنش متقابل است .این پژوهش با استفاده از روش تحلیل تماتیک، به شناخت الگو ذهنی دانش آموزان دختر شاغل به تحصیل در پایه دوازدهم مدارس دولتی منطقه 15 آموزش و پرورش تهران در بازه زمانی خرداد 98 تا اردیبهشت 99 پرداخته است. برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته و مشاهده استفاده شده است. پس از کد گذاری وتحلیل تماتیک مصاحبه ها،8مقوله اصلی شناسایی شد. مقوله ها عبارتند از:آرمان خواهی و کمال گرایی، دانش آموز در جایگاه سوژه(شناساگر)، تحلیل موقعیت خود در مدرسه، گسست نسلی و فرهنگی، کمیت گرایی و رقابت در آموزش، حمایت طلبی در مدرسه، جامعه پذیری در مدرسه. نتایج نشان می دهد الگوی ذهنیِ مسلط و غالب بر ذهن دانش آموزان دختر مصاحبه شده در این پژوهش الگوی تفکر انتقادی می باشد.

کلیدواژه‌ها