بررسی فرایند اقناع و مجاب سازی در مناظره های دوره ی دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان شناسی رایانه ای، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری، شیراز، ایران.

2 گروه زبان شناسی و زبان های خارجی، دانشگاه پیام نور، شیراز

3 گروه زبان های خارجی و زبان شناسی، دانشگاه پیام نور شیراز

10.30510/psi.2022.312153.2557

چکیده

سیاستمداران با بهره‌گیری از فرایند اقناع، به دنبال کنترل اذهان هستند و تلاش می‌کنند تا خواسته‌های خود را در قالب این فرایند، القا کنند. به هنگام اقناع مخاطب، دو قطب مثبت و منفی و مجموعه‌ی اعمال و کردار مربوط به آنان، متصور است و تلاش سیاستمداران، متقاعد کردن مخاطب به پذیرش قطب مثبت و طرد قطب منفی است. در این پژوهش به بررسی فرایند اقناع در مناظره‌های نامزدهای دوره‌ی دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخته شده است. الگوهای هاولند، مربع ایدئولوژیک وندایک و الگوی حقیقت‌نمایی تفسیرشناختی، الگوهای مورد استفاده در این پژوهش بودند. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که هر یک از نامزدها با توجه به سطح علمی و اجتماعی خود و مخاطبان، از شیوه‌های مختلف اقناعی استفاده کرده‌اند؛ اما درمجموع، دگرسازی و به تبع آن برجسته‌کردن قطب خودی و به حاشیه‌راندن قطب دیگری، روشی کارآمد برای جذب مخاطب عام جامعه بوده-است که به‌ویژه، توسط رییس‌جمهور برگزیده، به‌کار گرفته شد. واژه‌های به‌کارگرفته شده برای قطب خودی، دارای بار معنایی مثبت و واژه‌های به‌کارگرفته شده درباره‌ی دیگری، حامل معنای منفی بودند.

کلیدواژه‌ها