موانع روانشناختی توسعه سیاسی در ایران ( 68-76 )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسی ، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

2 استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ( عضو هیئت علمی مدعو پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران ) ، تهران ، ایران

10.30510/psi.2022.361821.3962

چکیده

بررسی موانع تاریخی توسعه در ابعاد مختلف آن ، از اهمیت در خور توجهی برای ریشه یابی وضع موجود جوامع توسعه نیافته و همچنین ارائه طریق جهت رفع موانع و حصول وضع مطلوب برای آنها برخورداراست.لذا پژوهش حاضر با پرداختن به موانع روانشناختی توسعه سیاسی در مقطع تاریخی ( 68-76) ایران به این مهم می پردازد . از جمله چرایی توسعه نیافتگی سیاسی ایران می توان به موانع روانشناختی آن اشاره کرد. در این راستا با استناد به نظریه << سلسله مراتب نیازهای انسان >> از ابراهام مزلو و همچنین نظریه << دگرگونی ارزشی >> رونالد اینگلهارت می توان به اولویت نیازهای اقتصادی وامنیتی وتعلقی (هویتی) جامعه ایران (68-76) و همچنین عدم اولویت و فعال نشدن نیازهای بالاتر جامعه ایران در این مقطع تاریخی اشاره کرد . پژوهش حاضر از نوع تاریخی بوده و جهت بررسی مسئله و پرسش پژوهش و ارائه پاسخ مناسب در این زمینه از روش اسنادی – کتابخانه ای و رویکردی تبیینی بهره برداری شده است . یافته ها نشان می دهد که عزت نفس سالم با توجه به برخورداری از مولفه هایی همچون داشتن باور خود ارزشمندی و شایستگی ، داشتن باور خود توانمندی ، استقلال ، سلطه ناپذیری ، آگاهی و خردگرایی نقش مهمی را در تحقق آزادی سیاسی ایفا می کند . همچنین منش دموکراتیک با توجه به مولفه هایی همچون اجتماعی بودن ، همگرایی ، خوش بینی و انگیزه ی پایین برای قدرت طلبی و سلطه جویی نقش مهمی را درتحقق مشارکت سیاسی ایفا می کند .

کلیدواژه‌ها