بررسی صنعت گردشگری روستایی و راهکارهای کارآمد توسعه پایدار آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استاد گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

10.30510/psi.2022.359608.3897

چکیده

صنعت گردشگری در اقتصاد کشورها نقش مهمی را ایفاء می-کند. در این میان، مناطق روستایی با مشکلاتی مانند مهاجرت‌های روستاییان، پایین بودن سطح درآمد، فقر فزاینده مواجه هستند. گردشگری روستایی و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی می‌باشد و در همین ارتباط گردشگری روستایی نیز با برنامه‌ریزی مناسب و شناخت فرصت‌ها و محدودیت‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه روستایی و تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی صنعت گردشگری روستایی و راهکارهای کارآمد توسعه پایدار آن می‌باشد. پژوشه حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی است که گردآوری اطلاعات به صورت ترکیبی از روش‌های کتابخانه‌ای و اسنادی انجام گرفته است.
در نتیجه‌گیری این پژوهش می‌توان گفت که مناطق روستایی ایران با دارا بودن مناظر طبیعی زیبا، روستاهای ساحلی، کوهستانی و جنگلی و تفاوت‌های اقلیمی بسیار زیاد و همچنین ترکیبی از آداب و سنن محلی که ‌نشأت گرفته از تنوع فرهنگی است، می‌تواند محیطی راحت، فرح‌بخش و جذاب را برای گردشگران فراهم آورد. صنعت گردشگری روستایی از یک طرف با تنوع‌بخشی به اقتصاد محلی و از طرف دیگر با تحرک رشد اقتصاد محلی می‌تواند نقش ارزنده‌ای در توسعۀ مناطق روستایی و در نهایت توسعۀ ملّی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها