تحلیل الگوی توسعه سیاسی کشورهای ایران، ترکیه و مالزی با تأکید بر مردم‌ سالاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف و جامعه‌شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

2 گروه جامعه شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

10.30510/psi.2022.357166.3858

چکیده

کشورهای ایران، ترکیه و مالزی، سه کشور اسلامی می باشند که شباهت های زیادی از نظر ویژگی‌های داخلی با یکدیگر دارند؛ هر سه، کشور مسلمان با تنوع قومی و فرهنگی گسترده ای همراه هستند. هر سه کشور جز کشورهای توسعه یافته هستند که جمهوری اسلامی ایران الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را طراحی کرد وکشورهای ترکیه و مالزی، مبانی اسلامی را با الگوها ونظریه‌های نوسازی غربی ترکیب کردند. پژوهش حاضر، باروش مقایسه‌ای تطبیقی - تحلیلی به دنبال تحلیل الگوهای توسعه سیاسی در سه کشور مذکور، با تاکید بر مردم سالاری است. مقایسه الگوی توسعه سیاسی در سه کشور نشان داد که در هر سه الگو، مبانی اسلام و عمل به اصول اسلامی مورد توجه بوده و اهداف غایی دولت‌ها در توسعه دادن کشور، دستیابی به اهداف انسانی مدنظر اسلام، نظیر عدالت اجتماعی و زدودن فقر است. به نظر می‌رسد، کارآمدترین و موفق‌ترین الگوی پیشرفت برای هر کشوری، الگویی باشد که بر اساس ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و... آن کشور و با نکته‌برداری و الهام‌گیری از تجارب موفق کشورهای پیشرفته طراحی شود. . در این میان سه کشور ایران، ترکیه و مالزی در نسبت به سایر کشورهای مسلمان از بلوغ سیاسی بالاتری از توسعه برخور دارند. از روش مقایسه‌ای تلاش شده تا اشتراکات و تمایزات این سه کشور که از مبانی اسلام برخوردارند مورد کاوش قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها